Regulamin forum / Forum rules

Image On this forum users from all country led discussions about VM-Manager.

Moderators: Kikijiki, satxfacti0n

Regulamin forum / Forum rules

Postby Kikijiki » 17 Nov 2008 11:27

English version below.

A. Zasady ogólne

1.Każdy z użytkowników forum musi zapoznać się i przestrzegać Regulamin Forum. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

2.Przy zakładaniu nowego tematu należy:
- jeśli jest to pytanie, poszukać odpowiedzi w pomocy zawartej w grze (zakładka SPOŁECZNOŚĆ -> POMOC) oraz w FAQ
- sprawdzić czy istnieje już temat o podobnym problemie/kwestii/pytaniu - funkcja "Szukaj"
- przemyśleć dokładnie, w jakim dziale umieścić temat.
- nadać pełny, jednoznaczny tytuł nowemu tematowi. Powinien on odzwierciedlać kwestię w nim zawartą.
- starannie i w możliwie pełny sposób opisać problem, wątpliwość, błąd - tak, aby dopytywanie o szczegóły było zbędne, i tylko po przeczytaniu pierwszego posta, całość była zrozumiała.
- jeden temat - jeden problem. Każda nowa kwestia, nowe pytanie powinno być sformułowane w nowym temacie - umożliwi to lepsze wykorzystanie funkcji szukaj i dotarcie do niego użytkowników.

3. Jest niedozwolonym tworzenie tematów dotyczących:
- oszustwa na liście transferowej
- nałożonej kary (w tej sprawie należy postępować zgodnie z wytycznymi opisanymi w wiadomości dotyczącej kary)

4. Na forum nie ma miejsca na prywatne wojny, agresywne złośliwości, wszelkie okazywanie wrogości itp. Posty z kłótniami mogą być kasowane bez wyraźnego ostrzeżenia.

5. Zakazane jest umieszczanie na forum jakichkolwiek treści wulgarnych (również wykropkowanych, przekręconych oraz będącymi wulgaryzmami w językach obcych) oraz dozwolonych od 18 roku życia.

6. Podwójne lub niepotrzebne posty będą kasowane!

7. Zabrania się rozpoczynania tzw. offtopów (postów odbiegających od głównego wątku) będą one usuwane (jednak, aby nie zakłócić toku wypowiedzi w danym temacie offy będą usuwane, jeżeli całkowicie zdominują główny wątek).

8. Forum nie służy do rozmów prywatnych (sprawy prywatne można załatwiać przez Prywatne Wiadomości).

9. Nie pisz dwóch postów bezpośrednio pod sobą. Jeżeli po wysłaniu wiadomości chcesz coś jeszcze dodać użyj opcji "Edytuj". W wyjątkowych sytuacjach można zrobić odstępstwo od tej reguły w celu odświeżenia tematu. Pamiętaj jednak, że odświeżenie tematu w dniu, w którym został w nim napisany ostatni post, jest nadużyciem.

10. Posty typu: "Zgadzam się", "Też tak myślę" są zakazane. Każda wypowiedź musi nawiązywać do głównego wątku tematu.

11. Szanujemy język, czyli:
- Nadużywanie znaków typu !! ?? jest zabronione.
- Nie pisz też WIELKIMI literami. WIELKIE litery krzyczą!
- Tzw. język pokemonów, CzYlI Coś TaKiE jest niedozwolone, podobnie jak wyrazy typu jush, dobshe.
- Formatowanie całego tekstu jest zbędne - podkreślaj, pogrubiaj, koloruj itp tylko kluczowe słowa.
- wyjątkowa niedbałość o język, zwłaszcza poprzez nagminne łamanie zasad ortografii powodować będzie usunięcie postu

12. Na forach należy posługiwać się tylko językami natywnymi tych forów lub w wyjątkowych sytuacjach językiem angielskim.

13. Forum służy do komunikacji między użytkownikami.
Zabrania się kierowania wypowiedzi do twórców gry oraz zadawania im pytań. Komunikacja z autorami gry może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem moderatorów. Zabrania się również wyrażania opinii o autorach gry w sposób naruszający ich godność, zarzucanie oszustwa, pomawianie itp.
Zakazuje się proponowania zmian poza działem Ideas/Pomysły. Autorzy gry nie mają obowiązku informowania o tym czy pomysł został przyjęty/odrzucony.


B. Usunięcia/zamknięcia/edycja postów, oraz praca Moderatorów:

1.Osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Forum, tj. Administrator i Moderatorzy mają prawo usuwać/zmieniać treści niezgodne z regulaminem bez powiadomienia. Ewentualne wyjaśnienia, są kwestią dobrej woli i nie są obowiązkowe. Wątpliwości odnośnie interwencji proszę składać tylko poprzez Prywatne Wiadomości do odpowiedniego moderatora.

2.Regulamin jest interpretowany przez Moderatorów, nie Użytkowników.

3.Posty będą usuwane za:
- naruszenie regulaminu
- pytania, na które odpowiedzi znajdują się w FAQ
- używanie wulgaryzmów (również wykropkowanych, przekręconych oraz będącymi wulgaryzmami w językach obcych)
- arogancję i obrażanie innych forumowiczów
- nabijanie postów
- multipost
- dublowanie tych samych postów w różnych tematach
- wszelkie naruszenia dobrych obyczajów oraz zachowania aspołeczne

4.Administratorzy oraz Moderatorzy wystawiają ostrzeżenie za brak poszanowania dla regulaminu forum, regulaminów poszczególnych działów, netykiety oraz godności innych użytkowników, a w szczególności za:
- lekceważenie lub niestosowanie się do uwag i sugestii Moderatorów i Administratorów
- spam
- offy, prowokowanie do nich lub ich świadoma kontynuacja
- wszczynanie kłótni, prowokowanie do nich lub systematyczne w nich uczestnictwo
- nabijanie postów poprzez notoryczne umieszczanie jedno lub dwuwersowych komentarzy nic nie wnoszących do dyskusji, celem zwiększenia sobie ilości postów i podwyższenia rangi.
- notoryczne zakładanie tematów w niewłaściwym dziale, dublujących wątki już istniejące lub otwarcie tego samego tematu z tym, który został uprzednio zamknięty przez Moderatora
- używanie wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe
- nagminne okazywanie innym użytkownikom pogardy, poczucia wyższości lub braku szacunku

5.Moderatorzy oraz Administratorzy mogą wystawić ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie wiąże się z blokadą konta na forum na okres 7 dni. Każde kolejne ostrzeżenie blokuje konto na 14 dni.


6.Administrator ma prawo dać bana lub usunąć konto użytkownika za nadużycie wulgaryzmów, niestosowne zachowanie użytkownika (w myśl ogólnie przyjętych norm) oraz notoryczne łamanie Regulaminu Forum.

C. Inne ustalenia


1.Regulamin dotyczy wszystkich użytkowników forum, w tym Moderatorów i Administratorów. Jednak Moderatorzy i Administratorzy są uprzywilejowani ze względu na funkcje jakie pełnią i należy im się odpowiedni szacunek.

2.Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie na pracę Moderatora. Skarga musi dotyczyć zaniedbania obowiązków, nadużycia władzy lub złamania regulaminu albo netykiety. Skargi nie mogą być zgłaszane z przyczyn osobistych.

3.Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili.

4.Użytkownik ma obowiązek dostosować się do nowych zasad z chwilą ich wprowadzenia.
User avatar
Kikijiki
 
Posts: 3401
Joined: 05 Sep 2008 21:39
Location: Siem-ce Śl.
Country: Poland

Regulamin forum / Forum rules

Postby Kikijiki » 17 Nov 2008 11:28

A. General rules

1. Each user of the forum must acquaint and obey rules of The Forum Regulations. The ignorance of The Forum Regulations doesn't release from obeying them.

2. Before establishing the new topic it is necessary to:
- if it is a question, look for answer in game manual (COMMUNITY-> MANUAL) and FAQ.
- check if exists a topic about similar probem/issue/question - function "Search".
- think over carefully which forum is most suitable for the topic
- confer full unequivocal title. It should reflect issue included in content.
- carefully and in the possibly exhausting way describe the problem, doubt, mistake - so that asking about details wouldn't be unnecessary, and after reading first post, the whole matter was understandable
- one topic - one matter. Every new issue, new question should be formulated in new topic - it will allow to better use of "Search" function and getting users to it

3. It isn't allowed to create topics about:
- cheating on transfer list (we report a cheat by using appropriate link on the page of transferred player)
- penalty for cheating (in this matter one should act according to guidelines described in the message concerning the penalty)

4. There is no place on forum for private wars, aggressive malicious remarks, showing hostility, etc. Posts with quarrels may be deleted without warning.

5. It is forbidden on forum to place vulgar cotent (also dotted, twisted and being vulgarisms in foreign languages) and content allowed from 18 years.

6. Double or useless posts will be deleted.

7. It is forbidden to begin off-topics (posts not connected with main thread). They may be deleted.

8. The forum doesn't serve for personal conversations (private matters can be settled via Private Messages).

9. Don't write two posts one after other. If you want to add something after sending message use "Edit" option. In exceptional situations it is possible to do the exception from this rule in order to revive the topic. However remember that reviving the topic in the day when last post was written is abuse.

10. Posts like "I agree", "I also think so" are forbidden. Every statement must refer to the keynote of the topic.

11. We respect the language, so:
- abusing marks like !! ?? is forbidden
- don't write with UPPER-CASE letters. UPPER-CASE letters scream!
- formatting all content is needless - underline, thicken, color etc. only keywords
- exceptional carelessness of language will cause removing the post

12. On native forums there is allowed to use only their native languages or English in exceptional cases.

13. The forum serves to the communication between users. Addressing statements at authors of the game or asking them questions is forbidden. The communication with authors can take place exclusively via moderators. It is forbidden also making opinions about authors in a way violating their dignity, accusing of fraud etc. It is forbiden to propose changes outside forum Ideas. Authors are not obliged to notify whether an idea was accepted or rejected.


B. Deleting/closing/editing of posts and the work of Moderators:

1. Crew responsible for working of forum (Administrator and Moderators), can delete/edit any content forbidden by the Forum Regulations without announcement. Any explanation is only a gesture of good will and is not obligatory. Any claims about moderator actions should be reported only by PM to the appropriate moderators.

2. The Forum Regulations are interpreted by Moderators, not by Users.

3. Post will be deleted for:
- violation of the Forum Regulations
- asking questions that are answered in FAQ (Frequently Asked Questions)
- vulgar content (also dotted, twisted and being vulgarisms in foreign languages)
- arrogance and insults towards other users
- spamming
- multi posting
- doubling of the same posts in a different sections of the forum.
- any violation of good manners and antisocial behaviour

4. Administrators and Moderators are giving warnings for disrespect of the Forum Regulations, netiquette and dignity of other Users, and especially for:
ignoring suggestions and warnings from Moderators and Administrators
- spam
- off-topics, either provoking or continuing them
- starting quarrels (provoking them or continuing)
- permanent writing one/two words comments which doesn't add anything worth mentioning into topic in order to have higher number of posts
- permanent starting topics in wrong sections, doubling existing topics or creating topic coincident with topic closed by Moderators.
- vulgar content (also dotted, twisted and being vulgarisms in foreign languages)
- permanent showing scorn towards other users, or disrespecting them

5. Moderators and Administrators can give warning to any User. Second warning disables forum account for 7 days. Every next warning disables it for 14 days.

6. Administrator can ban or delete account of User for frequent using vulgar language, inappropriate behaviour (according to social norms) and permanent violating of The Forum Regulations.


C. Other rules.


1. The Forum Regulations applies to every User, including Moderators and Administrators. However, Moderators and Administrators have special rights because of their functions so they deserve special respect.

2. User have right to complain about Moderators work. Complain must concern remissness, abuse of authority or breaking rules and netiquette . Complains can not be reported for personal reasons.

3. Administrators can change the Forum Regulations at any time.

4. User have to respect new rules, beginning from the moment of introducing them.
User avatar
Kikijiki
 
Posts: 3401
Joined: 05 Sep 2008 21:39
Location: Siem-ce Śl.
Country: Poland


Return to General discussions about VM-Manager

Who is online

Users browsing this forum: dankeegan, Torrent23 and 24 guests

Who is online In total there are 26 users online :: 2 registered, 0 hidden and 24 guests (based on users active over the past 5 minutes)
Most users ever online was 485 on 19 Oct 2022 23:24

Users browsing this forum: dankeegan, Torrent23 and 24 guests