Page 1 of 1

Zasady Fair-Play / Rules of Fair-Play

PostPosted: 28 Apr 2009 11:08
by Kikijiki
English version below.

Zasady Fair-Play

Jako gracz powinieneś przestrzegać kilku podstawowych zasad. W grze niedozwolone jest:

• posiadanie więcej niż jednej drużyny lub całkowita kontrola nad więcej niż jedną drużyną
• dokonywanie transferów pomiędzy drużynami korzystającymi ze wspólnego łaczą internetowego (np. logującymi się ze wspólnego komputera)
• pomaganie innym drużynom przez zawyżanie kwoty transferu
• rejestracja nowej drużyny w kraju, w którym się nie zamieszkuje lub z którego się nie pochodzi
• przekazywanie, odstępowanie lub sprzedawanie zespołu innym osobom (niezależnie czy grają w VM czy nie)
• próby włamania się na konto cudzej drużyny lub wyłudzenia hasła
• wykorzystywanie znalezionych błędów lub usterek w działaniu serwisu do własnych celów (znalezione błędy należy zgłaszać Administracji serwisu)
• dokonywanie licytacji i zakupów zawodników rodziny i znajomych
• używanie wulgarnych, pochodzących od przekleństw nazw drużyn
• wszelkie próby korumpowania innych graczy skutkować będą natychmiastowym zablokowaniem konta

W przypadku naruszenia Zasad Fair-Play Administratorzy mają prawo:

• nałożenie kary finansowej na klub
• blokada konta w grze (łącznie z zakazem powrotu do gry dla użytkownika)
• inne sankcje, jak również sankcje w chwili obecnej nieistniejące

Administratorzy maja prawo zastosować dowolną z powyższych kar, bądź połączyć środki wg uznania w celu dbania o uczciwość w grze i jej bezpieczeństwo.

Zakup wersji Pro nie zwalnia z przestrzegania tych zasad i w przypadku ich łamania pieniądze z wersji Pro nie będą zwracane na konto użytkownika.

Ponadto, Administratorzy zastrzegają sobie prawo do:

• nieudzielania informacji na temat swojej pracy i jej szczegółów użytkownikom.
• zachowania dyskrecji w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym
• zablokowania konta bądź ukarania finansowo użytkownika który spamuje lub używa niecenzuralnych obraźliwych słów w stosunku do innych użytkowników (np. poprzez prywatne wiadomości).
• zablokowania konta użytkownika za wszelkie podejrzane zbieżności z innymi kontami, świadczące o ich prowadzeniu.

Każdy przypadek jest rozpatrywany przez Administratora indywidualnie, stosując dane im środki, by zachowana była uczciwość. Może to skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem wymiaru kary.

W przypadku bana, proszę postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w emailu. Prosimy nie wysyłać prywatnych wiadomości z kont innych użytkowników.

Zgłoszenie prośby, do Lidera Cheat Moderatorów, o weryfikację transferu(ów) gracza(y) może dotyczyć jedynie transferów dokonanych w ostatnich 12 miesiącach. Wcześniejsza aktywność na rynku transferowym, a tym samym weryfikowania ew. oszustw(a), ulega przedawnieniu.

Nieznajomość Zasad panujących w Grze nie jest żadnym wytłumaczeniem w razie ich złamania.

Re: Zasady Fair-Play / Rules of Fair-Play

PostPosted: 28 Apr 2009 11:10
by Kikijiki
Rules of Fair-Play

As a player, you have to follow some basic rules. It is forbidden to:

• to have more than one team, or to have complete control over more than one team
• to make transfers between people using same internet connection (e.g. logging from the same computer)
• to help other players by bidding their transfer price
• to register team in country, that you don't live or isn't a place of your origin if a proper league already exist.
• selling, giving or handing over of team to the other person (no matter if they are players of VM or not)
• hacking other accounts or beguilement of passwords
• using found bugs for private purposes (bugs you have found are need to be reported to the specific section of forum which is called 'Bugs')
• to make transfers between family/friends
• any attempt to corrupt the other players will result in immediate suspension of your account


In case of breaking Fair-Play Rules, Administration have right to:

• inflict financial penalty on team
• ban game account (including prohibition to back in game)
• other sanctions, including these that aren't existing at the moment
Administrators have a right to apply any of above-mentioned penalties or to combine them at their discretion to take care of fair-play and safety of the game

Purchase of the Pro Version does not exempt from obeying these rules. In case of breaking them the money paid for the Pro Version will not be returned.

Moreover, Administration reserve the right for:
• not giving information about their work and it's specific to users
• discretion of their “proceedings”
• to ban an account or give financial penalty to user who is spamming or using obscene words towards other users (eg. through PM)
• to block user account for any suspicious co-incidents with other accounts, suggesting owning both of them.
• to change those rules with immediately effect without previous informing users

Each case is considered individually by Administrator, using the means of maintaining the integrity. This may result in a decrease or increase of the punishment.

In case of banning the account, please follow instructions given by the email. Please not send any private messages from other players accounts.

Requests to the Leader of Cheat Moderator group to verify the transfer of player may apply only to transfers made in the last 12 months. Earlier activity in the transfer market, thereby verifying possibly fraud, shall lapse.

Ignorance of Game Rules is not an explanation in case of breaking them.